ประมวลภาพการนำเสนอผลงาน e-CLIP Award วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘