รูปกิจกรรม

ประมวลภาพการนำเสนอผลงาน e-CLIP Awar...

ประมวลภาพการนำเสนอผลงาน e-CLIP Award ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจั...