ประมวลภาพวีดีโอ

E-clip ในเนื้อหา DNA Structure

E-clip3chm Topic: Google site

Example Math EIS in Classroom The topic : Inequalities 

สาธิต การสอน EIS วิชา Physics เรื่อง Simple Harmonic Motion